ТЕРАПЕВТИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия. Моля,  имайте предвид следното при започване на терапия:

1. Терапевтичен процес

Психотерапията е доброволен процес на промяна и развитие и клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. Терапевтът не носи отговорност за поведението на клиента.

1.1. Терапевтични сесии

1.1.1. Всяка сесия се насрочва в удобно за двете страни време.

1.1.2. Честотата на сесиите е желателно да бъде поне веднъж седмично. Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, от времето и възможностите на клиента и терапевта.

1.1.3. Продължителността на сесията е до 60 мин. Изключение прави първичната сесия, която може да бъде с продължителност до 90 мин.

1.1.4. Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта, какви други форми на терапия прилага – традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е взимал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

1.1.5. Резултатите от терапията са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, от мотивацията на клиента и от готовността му да работи върху себе си.

1.1.6. По време на терапията терапевтът има право да насочи клиента за консултация с още специалисти, ако прецени, че това е от необходимост за терапията.

1.2. Терапевтичен метод

1.2.1. Основният метод, който се използва в сесиите е методът на Позитивната психотерапия (ППТ). Това е дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, базиран на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. ППТ е конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин клиентът укрепва себе си в борбата с проблема.

1.2.2. Допълнително в сесиите се използват елементи от когнитивно-поведенческата, гещалт терапията, клиент-центрираната терапия, психодрамата, фамилните констелации, арт-терапията, детската игрова терапия, пясъчната терапия, канистерапията, терапията с приказки и кукли, метафорично-асоциативни карти, транзакционния анализ, източни техники за релаксация, медитация, биоенергийно дишане и други интерактивни методи.

Кои методи ще се използват зависи от конкретния проблем, с който идва клиентът, възрастта на клиента и преценката на терапевта.

1.3. Цел на терапията

Целта на терапията е клиентът да достигне до своя баланс – вътрешен и във взаимоотношенията му с другите. Този баланс е уникален за всеки и пътят за неговото постигане също е строго индивидуален.

2. Поверителност на информацията

Всяка информация, споделена с терапевта, се третира като строго конфиденциална и няма да бъде споделена с трети лица. Конфиденциалността може да бъде нарушена само със съгласието на клиента. Това НЕ се отнася за следните случаи:

  • когато е застрашен живота на клиента, включително суициден риск;

  • при риск за здравето и живота на други лица, особено лица под 18 г.;

  • когато тази информация се отнася за тежко престъпление, планирано или вече извършено;

  • когато информацията или част от нея се изисква от правораздавателните и правозащитните органи.

3. Професионални записи

Професията на терапевта изисква да се съхраняват всички записки, направени по време на психотерапията. Клиентът може да осъществи достъп до тях в присъствието на терапевта или да заяви да му се изготви резюме въз основа на тях.

4. Заплащане

4.1. Всяка сесия, групова или индивидуална, се заплаща предварително (по банков път или в брой преди началото на сесията).

4.2. Сесиите, провеждани онлайн се заплащат предварително (по банков път), като сумата е необходимо да бъде отразена в сметката на Центъра най-късно до края на деня, предхождащ сесията.

4.3. Пропуснат час:

4.4. Ако терапевтът е предупреден 24 ч предварително – се презаписва.

4.5. Клиентът има право да презапише даден час само веднъж. При невъзможност за спазване на презаписания час, той се счита за проведен.

4.6. Ако терапевтът НЕ е предупреден 24 ч предварително – се заплаща заедно със следващата сесия.

5. Прекратяване на терапията

5.1. Терапевтът има право да прекрати терапията, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако възникне необходимост от работа с друг тип специалист.

5.2. Ако клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява терапията по лично желание.