Loading

Тук може да се запознаете се с част от моите дипломи, свързани с моите обучения и компетенции, допълнителни специализации и квалификации, участия в научни изследвания и проекти, участия в научни конференции с доклади, както и с научните ми публикации и доклади.

 • Психология и психотерапия на кризисните състояния - Медицински университет - Пловдив, 2021-2022 г.
 • Практическа арттерапия за работа с деца и юноши - Институт за терапия и експресивни изкуства, 2020 г.
 • Божествената матрица - Енергийна психология България, 2020 г.
 • Техники за емоционална свобода (ниво 1) - Енергийна психология България, 2020 г.
 • Практическа арттерапия: Свързване с ресурсите. Майсторски клас - Институт за терапия и експресивни изкуства, 2020 г.
 • Мотивация на учениците за учене и за училище - Съвременни подходи - Фондация "Човек Плюс", 2020 г.
 • Оценяване и стимулиране на творчеството в клас и в училище - Фондация "Човек Плюс", 2020 г.
 • Стилове на учене, когнитивен скрийнинг, множествена интелигентност - Фондация "Човек Плюс", 2020 г.
 • Киберзависимости и кибертормоз - Фондация "Човек Плюс", 2020 г.
 • Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в училище: методики за оценяването и стимулирането му - Фондация "Човек Плюс", 2020 г.
 • Магията на терапевтичните приказки и кукли - Институт по позитивна психотерапия, 2018 г.
 • Обучение по детска психотерапия - Институт по позитивна психотерапия, 2017-2018 г.
 • Обучение в майсторско ниво по позитивна психотерапия - Дружество по позитивна психотерапия в България, 2015-2022 г.
 • Базисно обучение по позитивна психотерапия - Дружество по позитивна психотерапия в България, 2014-2015 г.
 • Подбор, системи за мотивация и атестация на персонала - Вариант Б, 2005 г.
 • Професионален подбор - ЮЗУ "Неофит Рилслки", 1999 г.
 • Семинар за стартиране и работа на Горещ телефон за деца и юноши - Асоциация Анимус, 1999 г.
 • Психологически портрет на правонарушителя - ЮЗУ "Неофит Рилслки", 1996 г.
 • Тодорова, Л., Семерджиева, Б. (2010) Стимулиране на творческата активност на учениците чрез извънкласните занятия в Интернет. Информационни технологии в обучението І-ІV клас.
 • Иванова, Б. (2006) Влияние на родителското поведение върху идеала за партньор на детето. Начално училище, кн. 1, 45-54.
 • Иванова, Б. (2006) Влияние на родителското поведение върху Аз-идеално на детето. Образование, кн. 1, 81-89.
 • Иванова Б. (2006) Компютърните игри – средство за развитие на мисловните качества на учениците. Активност и адаптация на личността в условия на промени. Сборник от научни статии, т. 1. Благоевград: ЮЗУ “Н. Рилски”, 186-191.
 • Todorova L, Ivanova, B. (2005) The Development of Cognitive Processes of Students’ in Out of-Class Activities through the Internet. Quality in Education in the Balkans, 231-237.
 • Иванова, Б. (2004) Компютърни технологии и психологически условия за ефективна научно-възпитателна дейност. Преподаване, учене и контрол във висшето образование. Правец, 505-509.
 • Тодорова, Л., Иванова, Б. (2004) Развитие на когнитивните процеси на учениците в извънкласната дейност със средствата на Интернет. „Начално училище”, кн. 6/2004 (8 с.)
 • Иванова Б. (2002) Потребност от сигурност и склонност към наркомания у 16 – 18-годишните юноши. Психологията на прага на третото хилядолетие. Сборник от научни съобщения. Благоевград: ЮЗУ “Н. Рилски”, 378-384.
 • Тодорова, Л., Иванова, Б. (2001) Превантивната дейност с младежи, склонни към употреба с наркотични вещества. Психолого-педагогически аспекти. Превантивната и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. София: СУ “Климент Охридски”, 193-205.
 • Научно-практическа конференция „Информационни технологии в обучението І-ІV клас”, с. Абланица, общ. Хаджидимово, 2010.
 • International Conference “Quality in Education in the Balkans”Balkan Society for Pedagogy and Education, София, 2005.
 • Международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и контрол във висшето образование”, Международното висше бизнес училище, Правец, Ботевград, 2004.
 • Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условия на промени”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2004.
 • Първа национална научна конференция по психология “Психологията на прага на третото хилядолетие”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2002.
 • Международна научна конференция “Превантивната и корекционната педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества”, СУ “Климент Охридски”, София, 2001.
 • Програма “Step by step” – изследователски екип – Фондация “Отворено общество”, 1996 г.
 • Посъветвай.ме – самостоятелен проект на Бори Семерджиева, 2014 - 2021.

Върнете се на предишната страница.